Javascipt’te bilmemiz gereken bazı Array (Dizi) metodları

Javascipt’te bilmemiz gereken bazı Array (Dizi) metodları

1. filter ()

filter yöntemi verilen kriterleri geçen elemanları ile yeni bir dizi oluşturur. Tüm eşleşen elemanları bulur.

const words = [‘spray’, ‘limit’, ‘elite’, ‘exuberant’, ‘destruction’, ‘present’];
const result = words.filter(word => word.length > 6);
console.log(result);
// çıktı: [“exuberant”, “destruction”, “present”]

 

const words = [‘spray’, ‘limit’, ‘elite’, ‘exuberant’, ‘destruction’, ‘present’];

const result = words.filter(word => word.length > 6);

 

console.log(result);

// çıktı: [“exuberant”, “destruction”, “present”]

 

 

2. forEach()

Dizideki her eleman için verilen metodu çalıştırır.

const array1 = [‘a’, ‘b’, ‘c’];
array1.forEach(element => console.log(element));
// çıktı: “a”
// çıktı: “b”
// çıktı: “c”

 

const array1 = [‘a’, ‘b’, ‘c’];

array1.forEach(element => console.log(element));

 

// çıktı: “a”

// çıktı: “b”

// çıktı: “c”

 

 

3. some()

Dizideki en az bir öğenin aradığınız bir şeye karşılık gelip gelmediğini belirlemenize yardımcı olur, geriye Boolean bir değer döndürür.

const array = [1, 2, “string”];
// Dizide verilen değerlerden bazılarına bakar “number” türü varsa true döner.
console.log(array.some((item) => typeof item === “number”));
// çıktı: true

 

const array = [1, 2, “string”];

 

// Dizide verilen değerlerden bazılarına bakar “number” türü varsa true döner.

console.log(array.some((item) => typeof item === “number”));

 

// çıktı: true

 

 

4. every()

Dizideki her bir elemanın verilen koşulu sağlamasına göre geriye Boolean bir değer döndürür.

const isBelowThreshold = (currentValue) => currentValue < 40; const array2 = [1, 30, 39, 29, 10, 13]; console.log(array2.every(isBelowThreshold)); // çıktı: true

 

const isBelowThreshold = (currentValue) => currentValue < 40;

 

const array2 = [1, 30, 39, 29, 10, 13];

 

console.log(array2.every(isBelowThreshold));

// çıktı: true

 

 

5. includes()

Bu yöntem, verilen bir değerin dizideki öğeler arasında olup olmadığına göre geriye Boolean bir değer döndürür.

const pets = [‘cat’, ‘dog’, ‘bat’];
console.log(pets.includes(‘cat’));
// çıktı: true
console.log(pets.includes(‘at’));
// çıktı: false

 

const pets = [‘cat’, ‘dog’, ‘bat’];

 

console.log(pets.includes(‘cat’));

// çıktı: true

 

console.log(pets.includes(‘at’));

// çıktı: false

 

 

6. map()
Dizideki tüm elemanların bir işlemden geçmesini sağlayarak yeni bir dizi oluşturur.

const array3 = [1, 4, 9, 16];
// pass a function to map
const map1 = array3.map(x => x * 2);
console.log(map1);
// çıktı: Array [2, 8, 18, 32]

 

const array3 = [1, 4, 9, 16];

 

// pass a function to map

const map1 = array3.map(x => x * 2);

 

console.log(map1);

// çıktı: Array [2, 8, 18, 32]

 

 

7. reduce()
Adından da anlaşılacağı gibi azaltma (reduce) yöntemi dizideki tüm öğeleri bir işlevden geçirerek tek bir değere düşürür.

const numbers = [10, 20, 30, 40];
const sum = numbers.reduceRight((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue);
// 10 + 20 + 30 + 40
console.log(sum);
// çıktı: 100

 

const numbers = [10, 20, 30, 40];

const sum = numbers.reduceRight((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue);

 

// 10 + 20 + 30 + 40

console.log(sum);

// çıktı: 100

 

 

8. find()
find yöntemi filter yönteminden farklı olarak dizide verilen koşulu sağlayan ilk öğenin değerini döndürür.

const numbers2 = [8, 15, 9, 130, 52];
const found = numbers2.find(item => item > 10);
console.log(found);
// çıktı: 15

 

const numbers2 = [8, 15, 9, 130, 52];

 

const found = numbers2.find(item => item > 10);

 

console.log(found);

// çıktı: 15

 

 

9. findIndex()
Dizide verilen koşulu sağlayan ilk öğenin değerini döndürür. Eğer karşılık gelen bir durum yoksa -1 değeri döndürür.

const numbers3 = [8, 9, 15, 130, 52];
const indexFound = numbers3.findIndex(item => item > 10);
console.log(indexFound);
// çıktı: 2

 

const numbers3 = [8, 9, 15, 130, 52];

 

const indexFound = numbers3.findIndex(item => item > 10);

 

console.log(indexFound);

// çıktı: 2

 

 

10. sort()
Bu metot ile dizi içerisindeki sayıları büyükten küçüğe, küçükten büyüğe ya da verdiğimiz string değerleri alfabetik sıralamak için kullanılır.

// Sort fonksiyonu karşılaştırmak üzere iki değeri karşılaştırma fonksiyonuna gönderir ve karşılaştırma sonucunda negatif, sıfır ve pozitif değerine göre sıralama yapar.
const number4 = [1, 30, 4, 21, 100000];
// Büyükten Küçüğe
number4.sort((a,b) => a – b);
console.log(number4);
// çıktı: [1, 4, 21, 30, 100000]
// Küçükten Büyüğe
number4.sort((a,b) => b – a);
console.log(number4);
// çıktı: [100000, 30, 21, 4, 1]
const names = [“remzi”, “şakir”, “ercan”, “necati”, “mirket”, “zekai”];
// localeCompare olmadan
console.log(names.sort());
// çıktı: [“ercan”, “mirket”, “necati”, “remzi”, “zekai”, “şakir”]
// Türkçe sıralama yapmak için localeCompare kullanıyoruz
console.log(names.sort((a,b) => a.localeCompare(b, ‘tr’)));
// çıktı:[“ercan”, “mirket”, “necati”, “remzi”, “şakir”, “zekai”]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

// Sort fonksiyonu karşılaştırmak üzere iki değeri karşılaştırma fonksiyonuna gönderir ve karşılaştırma sonucunda negatif, sıfır ve pozitif değerine göre sıralama yapar.

const number4 = [1, 30, 4, 21, 100000];

 

// Büyükten Küçüğe

number4.sort((a,b) => a b);

console.log(number4);

// çıktı: [1, 4, 21, 30, 100000]

 

 

// Küçükten Büyüğe

number4.sort((a,b) => b a);

console.log(number4);

// çıktı: [100000, 30, 21, 4, 1]

 

const names = [“remzi”, “şakir”, “ercan”, “necati”, “mirket”, “zekai”];

 

// localeCompare olmadan

console.log(names.sort());

// çıktı: [“ercan”, “mirket”, “necati”, “remzi”, “zekai”, “şakir”]

 

// Türkçe sıralama yapmak için localeCompare kullanıyoruz

console.log(names.sort((a,b) => a.localeCompare(b, ‘tr’)));

// çıktı:[“ercan”, “mirket”, “necati”, “remzi”, “şakir”, “zekai”]

 

Yorum Yap
0 Yorum yapan